VIII Gminny Konkurs Recytatorski. Muzyczne słówka - wiersze o tematyce muzycznej

EDIT: 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi realizacji konkursu recytatorskiego na poziomie szkolnym informuję, że sytuacja epidemiczna w kraju może utrudniać przeprowadzenie etapu szkolnego, dlatego możecie Państwo pominąć ten etap.

Dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie mogą bezpośrednio przesyłać filmiki z recytowanymi wierszami na adres: konkursrecytatorski2020@gmail.com

 

Informuję również, ze w tym roku konkurs w całości przebiegać w formule on-line.

 

Szanowni Państwo juz po raz ósmy ogłaszamy Gminny Konkurs Recytatorski. Tym razem tematem przewodnim będzie muzyka.

Zapraszamy do zabawy. Wyszukajcie wiersze o tematyce muzycznej (o instrumentach, o śpiewie, o muzyce, o muzykach) nauczcie się ich i zaprezentujcie komisji konkursowej. 

Ten rok jest wyjątkowy, dlatego ósma edycja konkursu również będzie wyjątkowa. 

I etap odbędzie się w szkołach i przedszkolach jak do tej pory.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu będą musieli przesłać nam filmik z wyrecytowanym wierszem. Filmiki kierujcie na adres mailowy: konkursrecytatorski2020@gmail.com.

Finał konkursu odbędzie się on-line. 

Proszę zapoznajcie się z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału . 

 

Regulamin

VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego

organizowanego przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

 

pod tytułem

 

„Muzyczne słówka” – wiersze o tematyce muzycznej

 

Data ogłoszenia konkursu: 14 października 2020r.

 

IOrganizatorzy konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.
 2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna/www.biblioteka.muszyna.pl/

 

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja poezji.
 2. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  i społecznym.
 3. Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 4. Zaznajamianie dzieci ze specyfiką pracy twórczej przy użyciu sprzętu multimedialnego.

 

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat z terenu gminy Muszyna.
 2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji dowolnie wybrany wiersz
  o tematyce muzycznej.
 3. Każdy uczestnik recytuje indywidualnie.
 4. Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 5. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne, jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.
 6. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego będą podzieleni i oceniani według grup wiekowych:
 • dzieci w wieku przedszkolnym od 5 – 6 lat,
 • dzieci od 7 - 9 lat,
 • dzieci od 10 - 12 lat
 • młodzież od 13 - 15 lat
 1. Minimalna długość wiersza  dla dzieci w wieku 7-12 lat to 12 wersów.
 2. Minimalna długość wiersza dla młodzieży w wieku 13-15 to 20 wersów.
 3. Uczestnicy konkursy mogą w nim wziąć udział za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

IV. Etapy konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych oraz eliminacji gminnych.

Etap I - eliminacje będą przeprowadzane w oddziałach przedszkolnych     i szkolnych w terminie do 23 listopada 2020 roku.

Protokół (załącznik nr 2) oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) z I etapu konkursu należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres biblioteka@muszyna.pl lub osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna.

Udział dzieci w I etapie jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. Na tym etapie komisja liczy minimum 3 członków. Do etapu gminnego zakwalifikują się osoby, które uzyskają I, II, III miejsce i wyróżnienie (maksymalnie 10 osób w każdej kategorii wiekowej).

 

Etap II - eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w formie on-line.

Uczestnicy przesyłają filmiki ze swoją recytacją do 30 listopada 2020 r.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do nagrania  prezentacji  recytacji  wiersza  w języku polskim w  formie  krótkiego  nagrania  audio-wideo  w  formacie  MP4  (np.:  smartfonem  lub  kamerą).  Czas recytacji  nie  może  przekraczać  5  minut.

Filmiki należy przesyłać na adres:

 

konkursrecytatorski2020@gmail.com

 

 

W eliminacjach gminnych zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca

i wyróżnienia (do trzech wyróżnień).

 

Finał konkursu recytatorskiego odbędzie się on-line,

12 grudnia 2020 roku na stronie biblioteki

www.biblioteka.muszyna.pl oraz stronie facebookowej biblioteki:

(www.facebook.com/BibliotekawMuszynie)

 

 

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy wszystkich do siedziby Biblioteki ul. Rynek 13 od 14 grudnia 2020 roku w godzinach pracy biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

V. Ocena.

 

Punktacja w skali 1 - 5.

 

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

- pamięciowe opanowanie utworu,

- dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),

- ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, rekwizyty).

 

Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny
i niepodważalny.

 

VI. Nagrody i podziękowania.

 1. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
 2. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa
  w konkursie.

 

VII. Uwagi końcowe.

1.Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie  wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Organizator działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r., poz. 922).