Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Język określony w atrybucie jest inny niż główny język strony internetowej.
Wyłączenia:
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Rypel, biblioteka@muszyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 471 41 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna - Biblioteka w Muszynie (Rynek 31, Muszyna)

 1. Biblioteka znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Jedno wejście do biblioteki jest prosto z chodnika. Do biblioteki prowadzą 3-stopniowe schody, brakuje podjazdu dla wózków inwalidzkich. W samej bibliotece użytkownicy nie mają dostępu do regałów. Książki podaje bibliotekarz.
 2. Brak windy. Korytarze i schody nie spełniają norm szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do osób niepełnosprawnych zamówione książki są dowożone do domów. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przed budynkiem.

Dostępność architektoniczna - Biblioteka w Powroźniku (Powroźnik 42)

 1. Biblioteka znajduje się na parterze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku. Wejście od strony boiska piłkarskiego. Jedno wejście do biblioteki uniemożliwia wjazd wózków inwalidzkich (za wąskie drzwi).
 2. Brak windy. Korytarze i schody nie spełniają norm szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do osób niepełnosprawnych zamówione książki są dowożone do domów. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przed budynkiem.

Dostępność architektoniczna - Biblioteka w Żegiestowie (Żegiestów 77a)

 1. Biblioteka znajduje się na piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie. Do biblioteki prowadzą dwubiegowe schody. Brak windy oraz podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Korytarze i schody nie spełniają norm szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do osób niepełnosprawnych zamówione książki są dowożone do domów. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przed budynkiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.