V Gminny Konkurs Recytatorski

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Regulamin do pobrania

Regulamin

V Gminnego Konkursu Recytatorskiego

organizowanego przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

pod tytułem

"Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej”

 

Data ogłoszenia konkursu: 19 października 2017

IOrganizatorzy konkursu:

1.    Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.

2.   Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna/www.biblioteka.muszyna.pl/

II. Cele konkursu:

1.    Popularyzacja poezji Marii Konopnickiej adresowanej do dzieci.

2.   Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

3.   Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

III. Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat z terenu gminy Muszyna.

2.   Uczestnicy przygotowują do prezentacji dowolnie wybrany wiersz z twórczości Marii Konopnickiej.

3.   Każdy uczestnik recytuje indywidualnie.

4.   Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

5.    Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne, jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.

6.   Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego będą podzieleni i oceniani według grup wiekowych:

·      dzieci w wieku przedszkolnym,

·      dzieci od 7 - 9 lat,

·      dzieci od 10 - 12 lat

7.    Minimalna długość wiersza  dla dzieci w wieku 7-12 lat to 12 wersów.

8.   Uczestnicy konkursy mogą w nim wziąć udział za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

IV. Etapy konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych oraz eliminacji gminnych.

1.    Etap I - eliminacje będą przeprowadzane w oddziałach przedszkolnych     i szkolnych w terminie do 30 listopada 2017 roku. Protokół (załącznik nr 2) oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) z I etapu konkursu należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres biblioteka@muszyna.pl lub osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna.

Udział dzieci w I etapie jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. Na tym etapie komisja liczy minimum 3 członków. Do etapu gminnego zakwalifikują się osoby, które uzyskają I, II, III miejsce i wyróżnienie (maksymalnie 10 osób w każdej kategorii wiekowej).

2.   Etap II - eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w Dworze Starostów w Muszynie, ul. Kity 17 w godz. 9.00 – 12.00 w dniach:

·      4 grudnia 2017 (poniedziałek): Andrzejówka, Milik,     Żegiestów,

·      5    grudnia 2017 (wtorek): Powroźnik, Złockie, Jastrzębik,

·      7 grudnia 2017 (czwartek): Muszyna – Szkoła nr 1, 2 i przedszkola.

W eliminacjach gminnych zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca

i wyróżnienia (do trzech wyróżnień).

Prezentacja finalistów i rozdanie nagród nastąpi 9 grudnia 2017

roku (sobota) w Dworze Starostów, ul. Kity 17, o godz. 10.00.

Laureaci I miejsc wszystkich kategorii wystąpią w finale.

V. Ocena.

Punktacja w skali 1 - 5.

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

- pamięciowe opanowanie utworu,

- dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),

- ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, rekwizyty).

Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny
i niepodważalny.

VI. Nagrody i podziękowania.

1.    Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

2.   Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.

VII. Uwagi końcowe.

1.Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie  wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Organizator działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r., poz. 922).

Załącznik nr 1

Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………

w V Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem V Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji V Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922).

Wyrażam   zgodę   na   opublikowanie imienia, nazwiska  oraz  wizerunku  mojego  dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach internetowych www.biblioteka.muszyna.pl i mediach.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że:

1.       Administratorem danych osobowych w V Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

   2.       Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania  danych.

   3.       Przysługuje mi prawo wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich  poprawienia.

 

…………………………………………........

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ I ETAPU

V GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„POJEDZIEMY W CUDNY KRAJ Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ”

 

Dnia………………………….roku w……………………………………………………..odbył się I etap   V Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Pojedziemy w cudny kraj z poezją Marii Konopnickiej”

W konkursie wzięło udział:

Skład komisji:

1.

2.

3.

Po wysłuchaniu utworów recytowanych przez dzieci komisja wyłoniła uczestników II etapu konkursu recytatorskiego

I miejsce:  …………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)

II miejsce:  …………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)

III miejsce: …………………………………………………………………………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)

Wyróżnienia:

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

(IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)