Żyj z przyrodą w zgodzie. VII Gminny Konkurs Recytatorski

Ogłaszamy Regulamin VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Tematem tegorocznego konkursu jest ekologia. 

Zapraszamy do uczestnictwa dzieci przedszkolne oraz uczniów klas zerowych, pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych.

 Regulamin VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego

 

Regulamin VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

pod tytułem

"Żyj z przyrodą w zgodzie” – wiersze o tematyce ekologicznej

 

Data ogłoszenia konkursu: 9 września 2019 r.

 

IOrganizatorzy konkursu:

1.    Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.

2.   Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna/www.biblioteka.muszyna.pl/

II. Cele konkursu:

1.    Popularyzacja poezji. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy zanieczyszczania środowiska, ochronę przyrody oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów Ziemi.

2.   Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

3.   Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

III. Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat z terenu gminy Muszyna.

2.   Uczestnicy przygotowują do prezentacji dowolnie wybrany wiersz o tematyce ekologicznej.

3.   Każdy uczestnik recytuje indywidualnie.

4.   Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

5.    Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne, jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.

6.   Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego będą podzieleni i oceniani według grup wiekowych:

·      dzieci w wieku przedszkolnym,

·      dzieci od 7 - 9 lat,

·      dzieci od 10 - 12 lat

·      młodzież od 13 - 15 lat

7.    Minimalna długość wiersza  dla dzieci w wieku 7-12 lat to 12 wersów.

8.   Minimalna długość wiersza dla młodzieży w wieku 13-15 to 20 wersów.

9.   Uczestnicy konkursy mogą w nim wziąć udział za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

10.Wszyscy uczestnicy recytują wiersze do mikrofonów na statywach, nie dopuszcza się użycia mikroportów.

IV. Etapy konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych oraz eliminacji gminnych.

1.    Etap I - eliminacje będą przeprowadzane w oddziałach przedszkolnych     i szkolnych w terminie do 31 października 2019 roku. Protokół (załącznik nr 2) oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) z I etapu konkursu należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres biblioteka@muszyna.pl lub osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna.

 

Udział dzieci w I etapie jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. Na tym etapie komisja liczy minimum 3 członków. Do etapu gminnego zakwalifikują się osoby, które uzyskają I, II, III miejsce i wyróżnienie (maksymalnie 10 osób w każdej kategorii wiekowej).

 

2.   Etap II - eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w Dworze Starostów                      w Muszynie, ul. Kity 17 w godz. 9.00 – 12.00 w dniach:

 

·      18 listopada 2019 (poniedziałek): Muszyna – Szkoła nr 1, 2 i przedszkola,

·      19 listopada 2019 (wtorek): Andrzejówka, Milik, Żegiestów,

·      20 listopada 2019 (środa): Powroźnik, Złockie, Jastrzębik.

 

W eliminacjach gminnych zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca

i wyróżnienia (do trzech wyróżnień).

 

Prezentacja finalistów i rozdanie nagród nastąpi 23 listopada 2019 roku (sobota) w Dworze Starostów, ul. Kity 17, o godz. 10.00.

Laureaci I miejsc wszystkich kategorii wystąpią w finale.

V. Ocena.

Punktacja w skali 1 - 5.

 

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

- pamięciowe opanowanie utworu,

- dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),

- ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, rekwizyty).

 

Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny
i niepodważalny.

VI. Nagrody i podziękowania.

1.    Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

2.   Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.

VII. Uwagi końcowe.

1.Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie  wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Organizator działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2016 r., poz. 922).